Ga naar de homepagina
Ga naar de wie zijn wij pagina
Ga naar de u wilt pagina
Ga naar de netwerk pagina
Ga naar de contactpagina
Onze partners
Facility Portal Nederland
Henrico en Partners
Bytesize Webconsultants
FM Portal
Onze producten
Timetrace
home contact print
Ik wil mijn inkoopprocessen binnen mijn organisatie efficiënter en effectiever inrichten en mijn kennis van de verschillende inkoopmarkten vergroten. Daarmee beoog ik kosten- en tijd(beslag) voordelen te behalen in periodieke of incidentele inkoopprocessen binnen mijn organisatie. Ik wil echter wel de vereiste kwaliteit minimaal handhaven maar liever nog verbeteren.

Continu verbeteren: ook uw inkoopprocessen
Uit de ervaringen van DBF en haar partners is gebleken dat u als ondernemer, facilitair manager of inkoper regelmatig aanloopt tegen situaties die het inkoopproces verstoren. Dit kan meerdere oorzaken hebben.

Het niet aanwezig zijn van duidelijke procesbeschrijvingen of zelfs het ontbreken daarvan, het incompleet of niet aanwezig zijn van duidelijke resultaat gerichte taakstellingen of individuele rolopvattingen en relaties, zijn de meest voor de hand liggende problemen. Vaak kan dit nog dieper gaan omdat de bedrijfscultuur die in de organisatie in de loop van de tijd is ontstaan, heeft geresulteerd in een aantal vrijheden en invullingen die hoewel nodig, niet meer ter discussie staan. Behaalde resultaten worden vaak door tijdgebrek en onduidelijke communicatie als positief ervaren terwijl bij nader onderzoek blijkt dat de totale kosten juist niet gedaald maar gestegen zijn.

DBF kan voor u uw inkoopprocessen tegen het licht houden ten behoeve van structurele verbeteringen. Een duidelijke procesbeschrijving eventueel aangevuld met output gerichte taakstellingen en protocollen voor alle betrokkenen in de organisatie zijn daarvan het resultaat. Door goed met elkaar te kijken naar vraag en aanbod kunnen wij vervolgens intern en extern dit proces van het begin tot het einde effectief en efficiënt vorm geven. Op deze wijze vergeten we de betrokkenen zelf niet. Vaak hebben zij ongemerkt (deel)oplossingen op zak. Zij alleen kunnen door hun handelen het inkoopproces echt verbeteren. De rest is slechts bedoeld als hulpmiddel.

In de organisatie zal een daartoe geautoriseerde medewerker het dynamische inkoopproces continu moeten borgen. Samenspraak en samen werken zijn daarbij de sleutelwoorden. Bij alle inkoop inspanningen zullen kosten en baten bewust afgewogen moeten worden. Besturing daarvan op basis van kengetallen en praktische metingen, verschaft u de mogelijkheid een dergelijk kosten genererend proces in de hand te houden. Daaraan zal DBF dan ook nadrukkelijk aandacht besteden tijdens de uitvoering van uw opdracht.

Terug naar 'U wilt?'